Блог

Блог (18)

Представете си бъдеще, в което вие можете да комуникирате с вашия дом, да управлявате с глас осветлението, домашните електроуреди, щорите, а когато в къщата е прекалено топло или студено, тя сама да „усеща” това благодарение на своите многобройни сензори и да коригира температурата.

Във всяка сграда прозорците са най-слабото звено в нейната термоизолация. Има множество възможни решения за подобряване на термичната изолация на стените като технологии и материали. Но за прозорците, особено с условието да се запазва тяхната прозрачност, в момента не се предлагат модерни и практични решения.

Всички сгради, чието проучване или проектиране е започнало след 1.09.1999 г. или за които е постъпило искане за откриване на строителна площадка, подлежат на независим строителен надзор (супервайзер). С неговото въвеждане отпадат държавните приемателни комисии за голяма част от строежите.

В разрешението за ползване се вписват минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Те са (чл. 4 от Наредбата):

Въвеждането в експлоатация на строежите се регламентира в Наредба 2 от 31.07.03 г. Според чл. 2 от Наредбата, началникът на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад

Протокол по образец 16 е документ, с който се приключва дейността между инвеститора, проектанта и строителя. Той е създаден по чл. 9 от Наредба 6 за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в България.

Констативният акт Образец 15 е документ между строителя и инвеститора, ако обектът е изграден чрез възлагане на стопанска организация или само от инвеститора, ако обекта се изпълнява по стопански начин.

Новите промени в Закона за устройство на територията (ДВ. бр. 65 от 2003 г. и бр. 65 от 2004 г.) разпределят строежите в шест категории в зависимост от характеристиките и значимостта им. Така за всяка категория изискванията и разрешителните за строеж вече са различни.

Сградният фонд се изгражда в продължение на столетия и върху него времето дава своя отпечатък (техника и технология, вкусове и потребности).

На собственик, желаещ да строи, се издава от съответното кметство виза за проектиране при положение, че са влезли в сила за съответния квартал ЗРП и КЗСП.

Застрояването на урегулиран поземлен имот (УПИ) се определя с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според предвижданията на подробния устройствен план могат да се разполагат сградите в приземното им ниво.

Според нормативните текстове характерът на застрояването се определя в зависимост от височината на сградите на основното застрояване (чл. 23 – чл. 30 от ЗУТ):

Най-често се дава разрешение за строеж на цяла сграда, а понякога и за отделен етап от строежа, ако може да се изпълни и използва самостоятелно.

В интерес на Купувача на строителен парцел, за да не бъде излъган, е предварително да направи основно проучане, независимо от това дали сам ще строи или със строителен предприемач. Проучванията трябва да бъдат най-вече в две направления:

Плътността на застрояване е отношението на сбора от застроените площи на всички основни и допълнителни сгради в парцела и площта на парцела. Това съотношение се изразява в проценти.

Тези съкращения са много пополярни във ежедневната практика. Те са различни по своето съдържание подробни градоустройствени планове. Тяхното съдържанието се разглежда в Правилника за приложение на Закона за устройство на територията.

Законът за устройство на територията определя минимални размери на урегулираните поземлени имоти, предназначени за застрояване.

Според възможностите за строеж земите се класифицират по следния начин:

Вие сте тук:За нас Блог