Протокол по образец 16

Протокол по образец 16 е документ, с който се приключва дейността между инвеститора, проектанта и строителя. Той е създаден по чл. 9 от Наредба 6 за държавно приемане и разрешаване ползването на строежите в България.

Тази наредба урежда реда за приемане, т.е. за въвеждането в експлоатация на обекти, подобекти или отделни мощности. Тя определя задачите и дейността на приемателните комисии за установяване на недостатъците, появили се в гаранционния срок.

Протокол по образец 16 се подписва между строителната организация, изградила обекта, инвеститора и приемателната комплексна комисия при определена степен на завършеност на строителството, регламентирана чрез законовата уредба. Завършените обекти с жилищно предназначение се приемат след изпълнение на всички строително-монтажни работи, включително и благоустрояването на околния терен.

Допуска се възможността да се приемат жилищни сгради с някои незавършени елементи, но е задължитено напълно да бъдат изпълнени следните стротелно-монтажни работи:

  • Изграждането на електроснабдяването, водопровода, канализацията и топлоснабдяването (ако съществува в проектите);
  • Цялостното завършване на общите части от сградата, включително измазване на калкани, хидро и топлоизолация, настилки и первази на терасите, зареждане с осветителни тела на стълбища, тераси, коридори и изби;
  • Изградените подходи с трайни настилки около сградата;
  • Завършването на мазилки, подови замазки, монтаж и остъкляване на дограмата;
  • Цялостното завършване на електроинсталациите с монтирани ключове, контакти, прозвънени и заредени слаботокови инсталации (звънчева, телефонна, радиоозвучителна, домофонна, телевизионна и други според проекта);
  • Изпробването на водопроводните инсталации и зареждането най-малко с една канелка и отводнена мивка, и една тоалетна чиния с промивно казанче.

След подписването на Протокола собствениците получават разрешение за ползване и ключове за своите жилища.

Според влезлите в сила нови изменения в Закона за устройство на териториите (ЗУТ) Районните дирекции за национален строителен контрол ще въвеждат в експлоатации само големи строителни обекти с национално значение.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ

Всеки, който е решил да купи имот от новото строителство, трябва да изиска от Продавача документ за собственост и Протокол по образец 16. От тази изходна позиция трябва да започнат разговорите за една бъдеща сделка.

Ако новата кооперация, в която бъдещите собственици са си харесали апартамент, нямат тези документи и въпреки това е налице желание за закупуване, трябва много внимателно да се прегледат документите на строителната организация с цел клиентите да се предпазят от евентуални неприятни изненади.

От такъв вид сделка при добре оформени документи може да се извлече полза за Купувача - оценката на имота се изчислява за сграда в груб строеж и от там разходите по прехвърлянето са доста по-ниски. Може да се постигне и съгласие Купувачът да заплати разсрочено стойността на жилището до подписването на Протокол по образец 16.

Вие сте тук:За нас Блог Протокол по образец 16