Застрояване на УПИ

Застрояването на урегулиран поземлен имот (УПИ) се определя с външни и вътрешни линии на застрояване, до които според предвижданията на подробния устройствен план могат да се разполагат сградите в приземното им ниво.

Външните линии на застрояване на жилищни сгради към улиците от първостепенната мрежа се установява на разстояние от уличната регулационна линия, както следва:

1. По улуци от първи клас (скоростни градски магистрали) – най-малко на 15 метра.

2. По улици от втори клас (градски магистрали) – най-малко на 5 метра.

3. По улици от трети клас (районни артерии) – най-малко на 3 метра.

Допуска се посочените по-горе разстояния да се намаляват в случаите, когато заварените сгради се запазват и се включват в системата на застрояването от подробния устройствен план (ПУП). Тогава линията на застрояване на новите сгради се определя от строителната линия на заварените, когато те са преобладаващи.

С подробния устройствен план може да се определи

различна дълбочина на застрояване на първия надземен етаж и отделно за основното застрояване над първия надземен етаж, когато се спазват нормативите за плътност и интензивност на застрояване и разстояние между сградите.

В жилищните зони със свързано застрояване, дълбочината на жилищните сгради на основното застрояване над първия надземен етаж е най-мако 16 метра. Изключение се допуска само когато урегулирания поземлен имот има дълбочина повече от 30 метра и лице не по-малко от 20 метра.

Вие сте тук:За нас Блог Застрояване на УПИ